06 червня 2011

 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                       Розпорядження в.о. голови

        районної державної адміністрації

                                                                06 лютого 2017 року №39

                                             

 

Перелік відомостей,

що становлять службову інформацію у Новгород-Сіверській

 районній державній адміністрації

 

1. Питання мобілізаційної та оборонної роботи

(за винятком інформації із цих питань, яка включена до зводу відомостей, що становлять державну таємницю України (ЗВДТ))

 

1.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності щодо:

1) виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період;

2) мобілізаційних завдань (замовлень) на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

3) кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, що підлягає передачі до складу Збройних Сил України, в місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування;

4) забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

5) показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;

6) потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період;

7) переліки документів і справ, що підлягають передаванню до Державного архіву Чернігівської області, вивезенню на місце евакуації, знищенню або залишенню на місці в особливий період;

8) списки працівників, відповідальних за облік і зберігання документів,  справ, що підлягають евакуації, їх транспортування та охорону в дорозі, а також на знищення або передавання до Державного архіву Чернігівської області в особливий період.

1.2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації національної економіки.

1.3. Відомості про результати перевірок місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій щодо виконання ними законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації національної економіки.

1.4. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за районною державною адміністрацією, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

1.5. Відомості про заходи, що заплановані або здійснюються для забезпечення сталого функціонування економіки регіону (районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації) в умовах особливого періоду.

1.6. Відомості про стан мобілізаційної підготовки та рівень мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, що залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень).

1.7. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

1.8. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

1.9. Відомості за окремими показниками про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення структурних підрозділів  районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій на режим роботи в умовах особливого періоду.

1.10. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління районної державної адміністрації (органу місцевого самоврядування), обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту.

 

2. Питання охорони державної таємниці

 

2.1. Відомості щодо номенклатури справ, що мають гриф обмеження доступу «Цілком таємно», «Таємно».

2.2. Відомості щодо номенклатури та змін до номенклатури посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці, та актів щодо її перегляду.

2.3. Облікові картки громадян про надання допуску до державної таємниці.

2.4. Листування щодо надання допуску до державної таємниці.

2.5. Акти перевірки ведення секретного діловодства.

2.6. Акти на знищення матеріальних носіїв секретної інформації.

2.7. Опис справ постійного зберігання, акти на знищення справ, що не підлягають подальшому зберіганню, акти передачі документів на державне зберігання.

 

 

3. Питання надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

 

3.1. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку,   порядок переведення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду, крім тих, що становлять державну таємницю.

3.2. Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період району, міста, підприємств, установ, організацій.

3.3. Зведені відомості за сукупністю показників про кількість,  загальну площу, місткість та інші технічні характеристики захисних споруд цивільного захисту.

3.4. Відомості щодо стану готовності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту або її ланки до вирішення завдань цивільного захисту в особливий період.

3.5. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту, крім тих, що становлять державну таємницю.

 

4. Технічний захист інформації

 

4.1. Відомості з питань технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, якщо вони не розкривають норми (вимоги) та методики контролю технічного захисту інформації, крім тих, що становлять державну таємницю.

4.2. Відомості про планування, організацію запровадження заходів, вихідні дані, фактичний стан, наявність недоліків в організації захисту інформації щодо окремого об'єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи, де циркулює (або передбачена циркуляція) інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, крім тих, що становлять державну таємницю, а також володіння якими дає змогу ініціювати несанкціоновані дії щодо цієї інформації, що обробляється в інформаційній, телекомунікаційній, інформаційно-телекомунікаційній системах.

4.3. Відомості про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту інформації або комплексної системи захисту інформації, призначених для захисту інформації, з обмеженим доступом, на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

4.4. Відомості про роботи з технічного захисту інформації, виконані суб’єктами господарювання згідно з отриманими ліцензіями, якщо вони не стосуються конкретних об’єктів і не розкривають норми ефективності захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, методики контролю ефективності технічного захисту секретної інформації, вимоги із забезпечення технічного захисту секретної інформації.

4.5. Відомості про чинні в районній державній адміністрації нормативні документи з питань технічного захисту інформації.

4.6. Відомості, що розкривають зміст актів обстеження та категоріювання об’єктів, де циркулює інформація, що становить державну таємницю.

4.7. Відомості про створення та функціонування комплексних систем захисту інформації (плани захисту інформації, моделі загроз).

4.8. Відомості про експлуатацію автоматизованих систем для обробки інформації з обмеженим доступом.

4.9. Відомості про роботу (розміщення) серверного та комунікаційного обладнання районної державної адміністрації (в т.ч. кабелів локальної обчислювальної мережі), доступ до цього обладнання та баз даних (облікові записи), організацію, структуру, топологію локальної мережі, мережевого обладнання, апаратного та програмного складу автоматизованих систем (серверів, персональних комп’ютерів), організацію розподіленого доступу до баз даних та інформаційних ресурсів, відомості, що розкривають зміст заходів з реалізації політики безпеки в інформаційній системі, інші відомості, які є державними інформаційними ресурсами, що створюються, обробляються в автоматизованій системі класу 3, володіння якими в сукупності дає змогу ініціювати несанкціоновані дії щодо інформації, яка обробляється в інформаційній, телекомунікаційній, інформаційно-телекомунікаційній системах.

 

 

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 06.02.2017 №39 "Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Новгород-Сіверській районній державній адміністрації"

 

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 06.02.2017 №39 "Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Новгород-Сіверській районній державній адміністрації"