Н.-Сіверська РДА
  Анонси
  Положення про конкурсну комісію при райдержадміністрації

  Назад  ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядження в.о. голови районної
  державної адміністрації
  04 серпня 2016 року № 184


  Положення
  про конкурсну комісію на зайняття вакантних посад державної служби Новгород-Сіверської районної державної адміністрації

  1. Положення про конкурсну комісію на зайняття вакантних посад державної служби Новгород-Сіверської районної державної адміністрації ( далі - Положення) визначає порядок та процедуру проведення конкурсного відбору на посади державної служби категорій «Б» і «В» у Новгород-Сіверській районній державній адміністрації.

  2. Конкурсна комісія Новгород-Сіверської районної державної адміністрації (далі Комісія) є постійно діючим колегіальним органом, який проводить свою діяльність на громадських засадах.

  3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про державну службу", постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби” та цим Положенням.

  4. Основними принципами діяльності Комісії є:

  1) законність;

  2) професіоналізм;

  3) чесність;

  4) неупередженість;

  5) прозорість;

  6) рівність;

  7) ефективність;

  8) колегіальність та обґрунтованість прийняття рішень.

  5. Рішення про утворення Комісії та затвердження її персонального складу приймається головою районної державної адміністрації.

  6. Комісія проводить конкурси на зайняття вакантних посад керівників самостійних структурних підрозділів районної державної адміністрації та їх заступників; керівників структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації; державних службовців апарату, структурних підрозділів районної державної адміністрації, самостійних управлінь районної державної адміністрації: фінансового, агропромислового розвитку.

  7. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання. Засідання Комісії проводить голова. У разі відсутності голови засідання проводить заступник голови Комісії. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

  8. Члени Комісії мають право:

  1) ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень Комісії;

  2) висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

  3) здійснювати інші повноваження, які пов’язані із забезпеченням діяльності Комісії, відповідно до Закону України “Про державну службу”.

  9. Члени Комісії зобов’язані:

  1) брати участь у засіданні Комісії;

  2) дотримуватись вимог цього Положення та забезпечувати виконання рішень Комісії;

  3) бути неупередженим та об’єктивним;

  4) не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функцій;

  5) не допускати конфлікту інтересів;

  6) дотримуватись високої культури спілкування.

  10. Члени Комісії здійснюють повноваження, передбачені статтею 27 Закону України "Про державну службу":

  1) вивчають результати проведеної відділом управління персоналом апарату районної державної адміністрації перевірки документів кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби;

  2) проводять відбір кандидатів з використанням видів оцінювання відповідно до Порядку проведення конкурсу;

  3) проводять співбесіду з кандидатами на зайняття вакантних посад з урахуванням тестування для уточнення їхньої професійної компетентності;

  4) особисто оцінюють рівень професійної компетентності кандидатів та визначають в особистому порядку їхній загальний рейтинг;

  5) визначають переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади.

  11. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу присутніх та оформляється протоколом, який підписується присутніми на засіданні членами Комісії не пізніше ніж протягом трьох календарних днів після проведення засідання і зберігається у відділі управління персоналом апарату районної державної адміністрації протягом п’яти років.

  12. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови.

  13. Голова районної державної адміністрації визначає з числа відділу управління персоналом апарату районної державної адміністрації особу, яка буде виконувати функції адміністратора під час проведення конкурсного відбору на посади державної служби категорій «Б» і «В».

  13. Адміністратор несе персональну відповідальність за проведення письмових етапів конкурсу та за розголошення інформації, що стала йому відома під час проведення конкурсу.

  14. Адміністратор веде протокол засідання Комісії, оформляє відомості результатів конкурсу тощо.

  15. Проведення конкурсу здійснюється відповідно до визначених в установленому порядку вимог до професійної компетентності кандидата на вакантну посаду державної служби на основі оцінювання його особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей для належного виконання обов’язків.

  16. Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації приймає голова районної державної адміністрації про що повідомляє Чернігівську обласну державну адміністрацію.

  Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника апарату, керівників самостійних управлінь, їх заступників, керівників інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, приймає голова районної державної адміністрації.

  Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади керівників та спеціалістів апарату районної державної адміністрації приймає голова районної державної адміністрації, за поданням керівника апарату районної державної адміністрації.

  Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника відділу, завідувача сектору у складі самостійних управлінь, спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації приймає голова районної державної адміністрації, за поданням керівника структурного підрозділу районної державної адміністрації.

  17. Конкурс проводиться поетапно:

  1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;

  2) оприлюднення рішення про оголошення конкурсу;

  3) приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

  4) попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законом вимогам;

  5) проведення тестування та визначення його результатів;

  6) розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів (крім категорії “В”);

  7) проведення співбесіди та визначення її результатів;

  8) проведення підрахунку результатів конкурсу, визначення переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата;

  9) оприлюднення результатів конкурсу.

  Відділ управління персоналом апарату районної державної адміністрації забезпечує своєчасне оприлюднення рішення про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації та надає повну інформацію Комісії, яка забезпечує виконання етапів конкурсу передбачених підпунктами 3)-9) цього пункту.

  18. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) Комісії такі документи:

  1) копію паспорта громадянина України;

  2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 1), до якої додається резюме у довільній формі;

  3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

  4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

  5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (дана норма набирає чинності з 01.01.2017);

  6) заповнену особову картку встановленого зразка (особова картка форма П-2ДС);

  7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

  Строк подання документів для участі в конкурсі становить не менше 15 та не більше 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу, визначається окремо розпорядженням голови районної державної адміністрації.

  Документи, надіслані поштою або подані особисто в останній день приймання документів після закінчення робочого часу, не розглядаються.

  Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття посади державної служби (далі - кандидати).

  19. Кандидати, документи яких пройшли перевірку, проходять тестування.

  20. Тестування проходить у присутності не менш як двох третин членів конкурсної комісії.

  Тестування складається державною мовою.

  Перед проходженням тестування кожен кандидат пред’являє паспорт або документ, який посвідчує особу.

  Під час проведення тестування його учасникам забороняється користуватися додатковими електронними приладами (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить розумне пристосування), підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

  Питання для кожного учасника тестування обираються автоматично з переліку питань. Кожне питання повинно передбачати чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним.

  Загальний час для проведення тестування становить 40 хвилин.

  Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, проводиться автоматичне визначення результатів тестування програмним забезпеченням.

  21. Для визначення результатів тестування використовується така система:

  2 бали виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 32 питання тестового завдання і більше;

  1 бал виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 24-31 питання тестового завдання;

  0 балів виставляється кандидатам, які відповіли на 23 і менше питань тестового завдання.

  Кандидати, які за результатами тестування отримали 0 балів, є такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

  Кандидати, які набрали від 1 до 2 балів, вважаються такими, що пройшли тестування.

  Про дату і час проведення наступного етапу конкурсу кандидатів інформують додатково.

  22. Наступним етапом для категорії «Б» є розв'язання ситуаційного завдання.

  Ситуаційні завдання розв’язуються письмово.

  Кандидати на заміщення вакантної посади керівника апарату, його заступника, керівника самостійного управління районної державної адміністрації, його заступника, керівника самостійного відділу розв’язують три ситуаційні завдання.

  Кандидати на заміщення вакантної посади керівника структурного підрозділу апарату районної державної адміністрації, керівника самостійного сектору, керівника структурного підрозділу у складі самостійних управлінь районної державної адміністрації: фінансового, агропромислового розвитку розв’язують два ситуаційні завдання.

  Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакові ситуаційні завдання.

  Адміністратор перед оголошенням ситуаційного завдання надає кандидатам два конверти. Один конверт з бланком для заповнення кандидатом персональних даних, а інший - з бланком для розв’язання ситуаційного завдання.

  Адміністратор оголошує ситуаційне завдання, яке розв’язують кандидати.

  На розв’язання одного ситуаційного завдання кандидатові надається не більше однієї години.

  Після розв’язання ситуаційного завдання або після закінчення часу, відведеного на його розв’язання, кандидати пакують бланки відповідей та бланки персональних даних у конверти та надають адміністратору.

  Адміністратор присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями та із заповненим бланком персональних даних кандидата.

  Після отримання від усіх кандидатів конвертів адміністратор передає членам конкурсної комісії тільки конверти з розв’язанням ситуаційного завдання для визначення результатів, а конверти з персональними даними залишає у себе.

  Неправильно заповнені дані можуть бути закреслені (виправлені) лише кандидатом з проставленням ним підпису.

  23. Для оцінювання результатів розв’язання ситуаційного завдання використовується така система:

  2 бали виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно розв’язали ситуаційне завдання;

  1 бал виставляється кандидатам, які розв’язали ситуаційне завдання в обсязі, достатньому для подальшої роботи;

  0 балів виставляється кандидатам, які не розв’язали ситуаційне завдання в установлений строк.

  Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та вноситься до відомості про результати ситуаційних завдань за формою згідно з додатком 2.

  Остаточною оцінкою у балах за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

  Після оцінювання члени конкурсної комісії надають відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань кандидатів адміністратору, який відкриває конверти з персональними даними кандидата, фіксує їх у зведеній відомості середніх оцінок та оголошує кандидатам.

  Кандидати, які отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

  24. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

  Під час співбесіди оцінюються вимоги, що не були оцінені на попередніх етапах конкурсу.

  Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді використовується така система:

  2 бали виставляється кандидатам, які відповідають вимозі;

  1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі;

  0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі.

  Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди за формою згідно з додатком 3.

  25. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості середніх оцінок за кожну окрему вимогу до професійної компетентності, та тестування на знання законодавства.

  Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, що заповнюється за формою згідно з додатком 4, за допомогою якого визначається переможець конкурсу.

  Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, за рішенням голови конкурсної комісії переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування їх членів або проводиться повторна співбесіда.

  Кандидат може ознайомитись із своїми результатами оцінювання за письмовим зверненням до Комісії.

  26. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше ніж протягом 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення такого конкурсу.

  27. Повторний конкурс проводиться відповідно до статті 30 Закону України "Про державну службу" та за процедурою, визначеною цим Порядком.

  28. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії є складовою особової справи державного службовця, якого призначено на посаду державної служби за результатами конкурсу.

  29. Оскарження рішення конкурсної комісії проводиться відповідно до статті 28 Закону України "Про державну службу".

  30. Рішення Комісії стосовно переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на посади державної служби скасовується у разі:

  1) встановлення факту порушення умов конкурсу під час його проведення, яке могло вплинути на його результати;

  2) коли за результатами конкурсу не визначено кандидата на зайняття вакантної посади;

  3) коли за результатами спеціальної перевірки виявлено обмеження щодо вступу на державну службу переможця конкурсу та відсутності другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби;

  4) незгоди переможця конкурсу з рішенням про встановлення випробування під час призначення на посаду державної служби вперше;

  5) відмови особи, призначеної на посаду державної служби вперше, від складення Присяги державного службовця, якщо Комісією не визначено другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби.

  Керівник апарату районної
  державної адміністрації


  Н.В. Разумейко

  Назад  17 Січня 2018 13:27
  24 січня о 10-00 відбудеться засідання Колегії районної державної адміністрації з порядком денним: 1. Про підсумки виконання Програми розвитку та удосконалення організації харчування у навчальних закладах Новгород-Сіверського району на 2017 рік. 2. Про стан виконавської дисципліни в апараті районної державної адміністрації, її структурних підрозділах щодо виконання законів України, актів і доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної, районної державних адміністрацій за підсумками 2017 року.

  17 Січня 2018 13:25
  22 січня о 14-00 у с. Орлівка відбудуться тематичні заходи, присвячені Дню Соборності України.

  15 Січня 2018 13:23
  17 січня - день виконавчого апарату районної ради у Троїцькій, Ларинівській сільських радах.

  03 Січня 2018 08:32
  16 січня о 9-00 відбудеться юридичне навчання працівників апарату, структурних підрозділів районної державної адміністрації

  03 Січня 2018 08:31
  15 січня у районній державній адміністрації відбудеться нарада щодо стану роботи зі зверненнями громадян

  03 Січня 2018 08:29
  11 січня - день апарату районної державної адміністрації у виконавчих комітетах Бучківської, Михальчино-Слобідської сільських рад